Đào tạo quản lý cấp trung

Chúng tôi sử dụng phương pháp Learning by Doing 3V
để giúp Quản lý cấp trung phát triển năng lực toàn diện ngay tại lớp.

Quản lý cấp trung cần phát triển năng lực toàn diện

Quản lý cấp trung là mắc xích quan trọng của môi liên kết giữa tầm nhìn chiến lược từ lãnh đạo cao cấp với những người trực tiếp thực hiện công việc.

Vì vậy, Quản lý cấp trung cần được Doanh nghiệp chú trọng đầu tư nguồn lực để phát triển năng lực toàn diện.

Tại UMM, chúng tôi tập trung nghiên cứu, cập nhật xu hướng và tìm ra những giải pháp nhằm giúp Nhà Quản lý thành công trong quá trình làm việc cùng đội ngũ của họ.

Đào tạo Inhouse

Giải pháp từ UMM dựa trên nhu cầu  Doanh nghiệp về phát triển năng lực toàn diện cho Quản lý cấp trung.

Xem ngay!
Đào tạo cá nhân – Public

Khóa đào tạo cá nhân (Public) UMM- Ultimate Middle Manager,  giúp nhà quản lý phát triển năng lực toàn diện.

Xem ngay!
My Coach

Chương trình đào tạo được xây dựng theo khung chuẩn nhằm “lắp đầy” các năng lực của nhà quản lý.

Xem ngay!