XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ

Đội ngũ chuyên gia của UMM thiết kế và phát triển chương trình 5 cấp độ quản lý bao gồm:

 • Cấp độ 1: QUẢN LÝ BẢN THÂN
 • Cấp độ 2: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN
 • Cấp độ 3: QUẢN LÝ NHÓM LÀM VIỆC
 • Cấp độ 4: QUẢN LÝ THEO QUÁ TRÌNH – MBP
 • Cấp độ 5: QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU – MBO

Dựa trên mỗi cấp độ, người học được cung cấp các khóa đòa tạo phát triển năng lực nhằm đạt được bộ khung năng lực tương ứng

QUẢN LÝ BẢN THÂN
Khóa đào tạo Năng lực cần thiết
Nâng cao năng lực toàn diện cho quản lý cấp trung – UMM (Ultimate Middle Manager)

• Tư duy & kiến thức cho vai trò quản lý

• Nắm rõ vai trò và nhiệm vụ cho vị trí Quản lý.

• Hiểu về bản thân và người khác

• Quản lý thời gian bản thân/ quy trình làm việc hiệu quả khi trở thành quản lý.

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
Khóa đào tạo Năng lực cần thiết
 • Kỹ năng hoạch định và quản lý công việc đội nhóm
 • Kỹ năng triển khai công việc hiệu quả
 • Kỹ năng thuyết trình, tự tin và thuyết phục
 • Kỹ năng vận hành & làm việc nhóm hiệu quả
 • Biết cách thiết lập kế hoạch/ hoạch định công việc của nhóm
 • Triển khai công việc hiệu quả đến đội nhóm
 • Khả năng trình bày thuyết phục
QUẢN LÝ NHÓM LÀM VIỆC
Khóa đào tạo Năng lực cần thiết
• Kỹ năng giao tiếp và tạo ảnh hưởng (gồm tinh thần làm việc nhóm)
• Kỹ năng giao việc và ủy thác hiệu quả
• Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và xung đột
• Kỹ năng quản lý sự thay đổi
• Kỹ năng tư duy sáng tạo

• Khả năng giao tiếp và gây ảnh hưởng
• Năng lực giao việc, động viên
• Khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
• Khả năng đạt được mục tiêu thông qua đội nhóm
• Dẫn dắt và thích ứng với thay đổi
• Sáng tạo và đổi mới

QUẢN LÝ THEO QUÁ TRÌNH - MBP
Khóa đào tạo Năng lực cần thiết
 • Kỹ năng giám sát bán hàng hiệu quả
 • Kỹ năng quản lý dự án
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng phản hồi và tạo động lực
 • Năng lực giám sát công việc
 • Kỹ năng phân tích và hệ thống hóa công việc
 • Kỹ năng điều chỉnh và phản hồi
QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU - MBO
Khóa đào tạo Năng lực cần thiết
 • Kỹ năng hệ thống hóa và đào tạo nhân viên
 • Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên
 • Kỹ năng phát triển và phỏng vấn giữ nhân tài
 • Kỹ năng quản lý theo mục tiêu (MBO)
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đào tạo đội ngũ
 • Khả năng lên phương án, hướng dẫn công việc.
 • Khả năng thiết lập mục tiêu